YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Xét về độ tuổi, người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ:

  • A. Từ đủ 16 tuổi 
  • B. Từ đủ 18 tuổi 
  • C. Từ đủ 21 tuổi 
  • D. Từ đủ 25 tuổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ⇒ B. Năng lực HV dân sự đầy đủ khi người đó đủ 18 tuổi

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA