ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hiệu lực về không gian của văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam được hiểu là:

  • A. Khoảng không gian trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam trừ đi phần lãnh thổ của đại sứ quán nước ngoài và phần không gian trên tàu bè nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
  • B. Khoảng không gian trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và phần lãnh thổ trong sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, phần không gian trên tàu bè mang quốc tịch Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài.
  • C.

    Khoảng không gian trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và phần lãnh thổ trong sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, phần không gian trên tàu bè mang quốc tịch Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài, nhưng trừ đi phần lãnh thổ của đại sứ quán nước ngoài, phần không gian trên tàu bè nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 

  • D. Cả A, B và C đều sai 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ⇒ D. Hiệu lực về không gian là giới hạn phạm vi lãnh thổ mà văn bản đó có hiệu lực.

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1