ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đối với các hình thức (biện pháp) trách nhiệm dân sự: 

  • A. Cá nhân chịu trách nhiệm dân sự có thể chuyển trách nhiệm này cho cá nhân hoặc cho tổ chức.
  • B. Cá nhân chịu trách nhiệm dân sự không thể chuyển trách nhiệm này cho cá nhân hoặc tổ chức 
  • C. Cá nhân chịu trách nhiệm dân sự có thể chuyển hoặc không thể chuyển trách nhiệm này cho cá nhân hoặc tổ chức, tùy từng trường hợp 
  • D. Cả A, B và C đều sai
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hậu quả pháp lý bất lợi đối với cá nhân, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ dân sự,... (thường gắn với tài sản) 
  ⇒ Do đó không thể chuyển trách nhiệm này cho cá nhân hoặc tổ chức khác.

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1