ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Các bộ phận quy phạm pháp luật sắp xếp theo thứ tự:

  • A. Giả định, quy định, chế tài 
  • B. Quy định, giả định, chế tài
  • C. Chế tài, quy định, giả định
  • D. Không theo thứ tự
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1