• Câu hỏi:

  Kiểu Nhà nước mà trong đó giai cấp thống trị chiếm đa số trong xã hội:

  • A. Chủ nô
  • B. Phong kiến
  • C. Tư sản
  • D. Xã hội chủ nghĩa. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC