ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khi nào pháp nhân có năng lực chủ thể:

  • A. Khi Nhà nước cho phép hoặc công nhận sự thành lập của pháp nhân
  • B. Khi tổ chức có đủ số thành viên
  • C. Khi các thành viên thỏa thuận thành lập pháp nhân
  • D. Khi một tổ chức có đủ vốn
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1