YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ai có quyền tiến hành hoạt động áp dụng pháp luật:

  • A. Cá nhân; TCXH và doanh nghiệp
  • B. CQNN và người có thẩm quyền 
  • C. TCXH khi được nhà nước trao quyền 
  • D. Cả B và C đều đúng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA