• Câu hỏi:

  Hình phạt tù có thời hạn tối thiểu ở Việt Nam là:

  • A. 12 tháng
  • B. 6 tháng
  • C. 9 tháng
  • D. 3 tháng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC