• Câu hỏi:

  Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền áp dụng trách nhiệm pháp lí hình sự? 

  • A. Công an 
  • B. Chủ tịch Ủy Ban nhân dân 
  • C. Tòa án 
  • D. Viện kiểm sát 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC