ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền áp dụng trách nhiệm pháp lí hình sự? 

  • A. Công an 
  • B. Chủ tịch Ủy Ban nhân dân 
  • C. Tòa án 
  • D. Viện kiểm sát 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1