• Câu hỏi:

  Trong các yếu tố cấu thành hệ thống pháp luật, yếu tố được xem là đơn vị cơ bản nhỏ nhất trong hệ thống pháp luật là:

  • A. Quy phạm pháp luật
  • B. Chế định pháp luật
  • C. Ngành luật
  • D. Tất cả đếu đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC