ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong các yếu tố cấu thành hệ thống pháp luật, yếu tố được xem là đơn vị cơ bản nhỏ nhất trong hệ thống pháp luật là:

  • A. Quy phạm pháp luật
  • B. Chế định pháp luật
  • C. Ngành luật
  • D. Tất cả đếu đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1