ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Mỗi một điều luật:

  • A. Có thể có đầy đủ cả ba yếu tố cấu thành QPPL.
  • B. Có thể chỉ có hai yếu tố cấu thành QPPL 
  • C. Có thể chỉ có một yếu tố cấu thành QPPL → Quy phạm định nghĩa
  • D. Cả A, B và C đều đúng 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1