• Câu hỏi:

  Đâu không phải là ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam:

  • A. Ngành luật kinh tế 
  • B. Ngành luật hành chính 
  • C. Ngành luật quốc tế 
  • D. Ngành luật cạnh tranh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC