• Câu hỏi:

  Thừa kế là chế định quan trọng của ngành luật nào sau đây:

  • A. Luật Thừa kế
  • B. Luật Đất đai
  • C. Luật Tố tụng dân sự
  • D. Luật Dân sự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC