• Câu hỏi:

  Khi nghiên cứu về bản chất nhà nước thì khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. Bất cứ nhà nước nào cũng thể hiện bản chất giai cấp rõ nét hơn bản chất xã hội
  • B. Bất cứ nhà nước nào cũng chỉ là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác
  • C. Bất cứ nhà nước nào cũng thể hiện bản chất xã hội rõ nét hơn bản chất giai cấp
  • D. Bất cứ nhà nước nào cũng đều thể hiện bản chất giai cấp và bản chất xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC