MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Hình thức cấu trúc Nhà nước đơn nhất có đặc điểm: 

  • A. Một hệ thống pháp luật
  • B. Hai hệ thống cơ quan Nhà nước
  • C. Lãnh thổ có chủ quyền riêng
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA