ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khi nghiên cứu về nguồn gốc Nhà nước, thì khẳng định nào sau đây là sai

  • A. Nhà nước ra đời, tồn tại trong xã hội có giai cấp
  • B. Thời kì xã hội loài người chưa có giai cấp, thì Nhà nước chưa xuất hiện
  • C. Nhà nước ra đời, tồn tại cùng với lịch sử xã hội loài người 
  • D. Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1