• Câu hỏi:

  Khi nghiên cứu về tội phạm thì:

  • A. Tội phạm là một hiện tượng mang tính tự nhiên
  • B. Tội phạm là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử
  • C. Tội phạm là một hiện tượng tồn tại vĩnh viễn
  • D. Tội phạm là một hiện tượng mang tính bẩm sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC