AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hành vi của con người bị xem là hành vi vi phạm pháp luật kể từ khi:

  • A. Tồn tại dưới dạng mong muốn của con người 
  • B. Tồn tại trong suy nghĩ của con người
  • C. Được thể hiện cụ thể trong xã hội dưới dạng hành động hoặc không hành động.
  • D. Tất cả đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>