YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hình thức trách nhiệm nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam:

  • A. Trách nhiệm hành chính
  • B. Trách nhiệm hình sự 
  • C. Trách nhiệm dân sự 
  • D. Trách nhiệm kỹ luật 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA