ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chính phủ có quyền ban hành những loại văn bản pháp luật nào:

  • A. Luật, pháp lệnh
  • B. Pháp lệnh, nghị quyết
  • C. Nghị quyết, nghị định 
  • D. Nghị quyết, nghị định, quyết định 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ⇒ D. Chính phủ gồm những ai: thủ tướng chính phủ, bộ trưởng và các cơ quan ngang bộ, UBND các cấp,..

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1