ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  "Lao động là cha, còn đất là mẹ của mọi của cải". Khái niệm lao động trong câu này là lao động gì?

  • A. Lao động giản đơn
  • B. Lao động phức tạp
  • C. Lao động cụ thể
  • D. Lao động trừu tượng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1