AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lực lượng sản xuất biểu hiện:

  • A. Quan hệ con người với tự nhiên
  • B. Quan hệ con người với con người 
  • C. Quan hệ con người với tự nhiên và quan hệ người với người 
  • D. Cả a, b, c 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>