YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sản phẩm cần thiết là:

  • A. Sản phẩm thiết yếu của xã hội
  • B. Sản phẩm để thoả mãn nhu cầu tối thiểu của con người 
  • C. Phần sản phẩm xã hội để tái sản xuất sức lao động
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA