AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các nhân tố nào làm tăng sản phẩm cho xã hội?

  • A. Tăng NSLĐ
  • B. Tăng số người lao động
  • C. Tăng cường độ lao động
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA