YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác- Lênin là:

  • A. Nguồn gốc của cải để làm giàu cho xã hội
  • B. Nền sản xuất của cải vật chất
  • C. Phương thức sản xuất TBCN và thời kỳ quá độ lên CNXH
  • D. QHSX trong sự tác động qua lại với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA