AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhân tố nào có ảnh hưởng đến số lượng giá trị của đơn vị hàng hoá? Chọn ý đúng nhất trong các ý sau:

  • A. Năng suất lao động
  • B. Cường độ lao động
  • C. Các điều kiện tự nhiên
  • D. Cả a và c 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>