AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tư liệu lao động, bộ phận nào cần được phát triển đi trước một bước so với đầu tư sản xuất trực tiếp? 

  • A. Công cụ sản xuất  
  • B. Các bộ phận chứa đựng, bảo quản
  • C. Kết cấu hạ tầng sản xuất  
  • D. Cả a và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>