• Câu hỏi:

  Phương thức sản xuất là sự thống nhất của: 

  • A. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội 
  • B. Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 
  • C. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
  • D. Cơ cấu kinh tế và kết cấu giai cấp xã hội 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

 

 

CÂU HỎI KHÁC