ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Việc mua bán nô lệ và mua bán sức lao động quan hệ với nhau thế nào? Chọn ý đúng:

  • A. Hoàn toàn khác nhau
  • B. Có quan hệ với nhau
  • C. Giống nhau về bản chất, chỉ khác về hình thức
  • D. Cả b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1