AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lượng giá trị của đơn vị hàng hoá:

  • A. Tỷ lệ thuận với cường độ lao động
  • B. Tỷ lệ nghịch với cường độ lao động
  • C. Không phụ thuộc vào cường độ lao động
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>