AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tích luỹ nguyên thuỷ được thực hiện bằng các biện pháp gì?

  • A. Tước đoạt người sản xuất nhỏ, nhất là nông dân
  • B. Chinh phục, bóc lột thuộc địa
  • C. Trao đổi không ngang giá, bất bình đẳng
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>