YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sản xuất và lưu thông hàng hoá chịu sự chi phối của những quy luật kinh tế nào?

  • A. Quy luật giá trị
  • B. Quy luật cạnh tranh và quy luật cung cầu
  • C. Quy luật lưu thông tiền tệ
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA