YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lượng giá trị của đơn vị hàng hoá thay đổi:

  • A. Tỷ lệ nghịch với thời gian lao động xã hội cần thiết và năng suất lao động
  • B. Tỷ lệ thuận với thời gian lao động xã hội cần thiết
  • C. Tỷ lệ nghịch với năng suất lao động
  • D. Cả b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA