ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong các nhân tố tăng trưởng kinh tế, Đảng ta xác định nhân tố nào là cơ bản của tăng trưởng nhanh và bền vững?

  • A. Vốn
  • B. Con người
  • C. Khoa học và công nghệ
  • D. Cơ cấu kinh tế, thể chế kinh tế và vai trò nhà nước
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1