AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan hệ nào giữ vai trò quyết định trong quan hệ sản xuất:

  • A. Quan hệ sở hữu
  • B. Quan hệ tổ chức quản lý
  • C. Quan hệ phân phối 
  • D. Không quan hệ nào quyết định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>