ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng trong các ý dưới đây: 

  • A. Một vật là đối tượng lao động cũng có thể là tư liệu lao động
  • B. Một vật là tư liệu lao động cũng có thể là đối tượng lao động 
  • C. Đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp với nhau là tư liệu sản xuất 
  • D. Cả a, b, c đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1