YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sản xuất hàng hoá tồn tại:

  • A. Trong mọi xã hội
  • B. Trong chế độ nô lệ, phong kiến, TBCN
  • C. Trong các xã hội, có phân công lao động xã hội và sự tách biệt về kinh tế giữa những người sản xuất
  • D. Chỉ có trong CNTB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA