ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong nền sản xuất lớn hiện đại, yếu tố nào giữ vai trò quyết định của quá trình lao động sản xuất? 

  • A. Sức lao động
  • B. Tư liệu sản xuất hiện đại
  • C. Công cụ sản xuất tiên tiến
  • D. Đối tượng lao động 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1