YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tiền tệ có mấy chức năng khi chưa có quan hệ kinh tế quốc tế:

  • A. Hai chức năng
  • B. Ba chức năng
  • C. Bốn chức năng
  • D. Năm chức năng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA