AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cặp phạm trù nào là phát hiện riêng của C.Mác?

  • A. Lao động giản đơn và lao động phức tạp
  • B. Lao động cụ thể và lao động trừu tượng
  • C. Lao động tư nhân và lao động xã hội 
  • D. Lao động quá khứ và lao động sống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>