YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tái sản xuất là:

  • A. Là quá trình sản xuất  
  • B. Là quá trình sản xuất  được lặp đi lặp lại và phục hồi không ngừng. 
  • C. Là sự khôi phục lại sản xuất
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA