YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lao động sản xuất là:

  • A. Hoạt động có mục đích của con người
  • B. Sự tác động của con người vào tự nhiên
  • C. Các hoạt động vật chất của con người
  • D. Sự kết hợp TLSX với sức lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA