• Câu hỏi:

  Khi nào QHSX được xem là phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất?

  • A. Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển
  • B. Cải thiện đời sống nhân dân 
  • C. Tạo điều kiện thực hiện công bằng xã hội 
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC