• Câu hỏi:

  Quy luật giá trị có yêu cầu gì?

  • A. Sản xuất và lưu thông hàng hoá phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết 
  • B. Lưu thông hàng hoá dựa trên nguyên tắc ngang giá
  • C. Hao phí lao động cá biệt phải phù hợp với mức hao phí lao động xã hội cần thiết
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC