AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lao động sản xuất có đặc trưng cơ bản là: 

  • A. Hoạt động cơ bản nhất, là phẩm chất đặc biệt của con người 
  • B. Là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người  
  • C. Là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực
  • D. Cả a, b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>