• Câu hỏi:

  Quy luật giá trị là:

  • A. Quy luật riêng của CNTB
  • B. Quy luật cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá
  • C. Quy luật kinh tế chung của mọi xã hội
  • D. Quy luật kinh tế của thời kỳ quá độ lên CNXH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC