• Câu hỏi:

  Tiền có 5 chức năng. Chức năng nào không đòi hỏi có tiền vàng? 

  • A. Chức năng thước đo giá trị
  • B. Chức năng phương tiện lưu thông và phương tiện thanh toán 
  • C. Chức năng phương tiện cất trữ
  • D. Cả a và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

 

 

CÂU HỎI KHÁC