AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng về quan hệ cung - cầu đối với giá trị, giá cả: 

  • A. Quyết định giá trị và giá cả hàng hoá
  • B. Chỉ quyết định đến giá cả và có ảnh hưởng đến giá trị
  • C. Không có ảnh hưởng đến giá trị và giá cả
  • D. Có ảnh hưởng tới giá cả thị trường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>