• Câu hỏi:

  Quan hệ tăng NSLĐ với giá trị hàng hoá. Chọn các ý đúng dưới đây:

  • A. Tăng NSLĐ thì tổng giá trị hàng hoá không thay đổi
  • B. Tăng NSLĐ thì giá trị 1 đơn vị hàng hoá thay đổi
  • C. Giá trị 1 đơn vị hàng hoá tỷ lệ nghịch với NSLĐ
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC