• Câu hỏi:

  Bộ phận nào của tư liệu lao động được coi là tiêu chí phản ánh đặc trưng phát triển của một thời đại kinh tế 

  • A. Công cụ lao động  
  • B. Kết cấu hạ tầng sản xuất 
  • C. Nhà cửa, kho bãi ... để chứa đựng, bảo quản 
  • D. Cả a và b

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC